ފަތުވާއާއި އިސްތިޝާރީ ލަފާ


44
އިންސާނީ ގުނަވަން ހަދިޔާކުރުމާއި އިންދުމުގެ ޝަރްޢީ ޙުކުމް
2024-01-23 - 466/2024/01 - Download
43
އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމާއި، ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަށް ސަލާމްކުރުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔާވަގުތު ކޮޅަށްތެދުވެހުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔަމުންދާ ވަގުތު މޭމަތީގައި އަތް ބޭއްވުމާބެހޭ
2023-12-19 - 466/2023/02 - Download
42
މަޞްނޫޢީ ގޮތުން ދަރިމައިކުރުމާ ބެހޭ
2023-10-24 - 466/2023/01 - Download
41
ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްހަފުތަކާއި އެ މުޞްޙަފުތަކުގެ ބައިތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ
2022-01-20 - 466/2022/01 - Download
40
ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް މިސްކިތްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް
2021-03-14 - 466/2021/01 - Download
39
ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ މަންމާފުޅު އާމިނަތުގެފާނާއި ބައްޕާފުޅު ޢަބްދުﷲ ގެފާނާބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތް ތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ
2020-12-15 - 466/2020/05 - Download
38
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައު މަރުގެ ދިޔަ
2020-09-27 - 466/2020/04 - Download
37
މުޞީބާތުގެ ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ
2020-03-18 - 466/2020/03 - Download
36
ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭ ފިރިހެނުން ހުކުރުނަމާދާއި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭ
2020-01-27 - 466/2020/01 - Download
35
ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލޭ މީހުންނާއި ވީނުވީ ގޮތް އެނގިގެން ގެއްލޭ މީހުންނާ ބެހޭ
2020-01-27 - 466/2020/02 - Download
34
އަންހެނާ ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރު މިސްކިތަށް ވަނުމާއި މިސްކިތުގެތެރެއިން ލާފައި ތަނަކަށްދިޔުމާއި ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކު މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރުމުގެ ޙުކުމް
2019-11-19 - 466/2019/09 - Download
33
ބައިގެންދާ ކުއްޖާ (ޖަނީން) އާ ބެހޭ
2019-10-28 - 466/2019/08 - Download
32
ރިބާއާއި ބެހޭ
2019-10-08 - 466/2019/07 - Download
31
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުމަށް އެދުމުން އޭނާ މަރާލުމާއި، އޭނާ މަރުވުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، އޭނާ އަމިއްލައަށް މަރުވުން
2019-10-01 - 466/2019/06 - Download
30
ފަރުވާގެ ގޮތުގައި މެތަޑޯންފަދަ ޑްރަގެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުކުމް
2019-09-12 - 466/2019/05 - Download
29
ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް
2019-08-27 - 466/2019/04 - Download
28
އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަގޮތް
2019-07-09 - 466/2019/03 - Download
27
ބުދާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯގެ ޙުކުމް
2019-03-26 - 466/2019/02 - Download
26
މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ބުއިމާއި، ބޭހާއި އިންޖެކްޝަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުކުމް
2019-03-07 - 466/2019/01 - Download
25
ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ނަމާދުކުރުމާ ބެހޭ
2018-05-29 - 466/2018/05 - Download
24
ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ބެހެއްޓުމާބެހޭ
2018-04-24 - 466/2018/04 - Download
23
ޖަހްރިއްޔަ ނަމާދުތަކުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަވަން ފަށާހިނދު ”`“ ބާރަށް ކިޔުމާބެހޭ
2018-03-06 - 466/2018/03 - Download
22
އިންސާނާ މަރުވުމަށްފަހު މައްޔިތާ އެމްބާމް (ތަޙްނީޠު) ކުރުމާ ބެހޭ
2018-02-13 - 466/2018/02 - Download
21
ޑީއެންއޭ ގެ ޛަރީޢާ އިން ބަފައިކަށަވަރު ކުރުމާބެހޭ
2018-01-16 - 466/2018/01 - Download
20
ދުވަސްވެ، އިންދިރާސްވެފައިވާ ޤަބުރުސްތާނުތަކުގެ ބިން، ޢާއްމު މަޞްލަހަތު ހުރި ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުން
2017-11-14 - 466/2017/04 - Download
19
ގ. ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަތެރެ ކޮނުމުން، މިނިކަށިތަކެއް ފެނުނު މައްސަލަ އާ ބެހޭ
2017-04-20 - 466-2017-03 - Download
18
އއ. ތޮއްޑޫގައި ހުރި ވަޤްފު ބިންތަކާ ގުޅޭ
2017-03-09 - SCIF/2017/02 - Download
17
އަންހެނުން މޫނު ނިވާކުރުން
2017-02-20 - SCIF/2017/01 - Download
16
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ =/5000 ރުފިޔާ ގެ ހަނދާނީ ނޫޓު ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ
2015-08-30 - IFA/2015/03 - Download
15
ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންދާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމުގެ ޙުކުމް
2015-08-25 - IFA/2015/02 - Download
14
ސިޙުރު ހެދުމާއި އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ޙުކުމް
2015-08-13 - IFA/2015/01 - Download
13
މާބަނޑު އަންހެނާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިއާބެހޭ
2014-03-12 - IFA/2014/03 - Download
12
”ކޯޝަރމީލް“ އާއި ބެހޭ
2014-02-26 - IFA/2014/02 - Download
11
ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭ ޤައިދީން ކައިވެނިކުރުމާ ބެހޭ
2014-01-29 - IFA/2014/01 - Download
10
މުސްލިމުން ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ބެހޭ
2013-12-18 - IFA/2013/07 - Download
9
ނުޠުފާ ނައްތައިލުމާއި ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލުމާއި ދަރި ވައްޓައިލުމާ ބެހޭ
2013-12-11 - IFA/2013/06 - Download
8
ފަނިފަކުސަ އާއި ދޫނީ ސޫފާސޫތްޕާއި ޖަނަވާރާއި ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަސްމަހާ މެހި ކެއުމާ ބެހޭ
2013-07-29 - IFA/2013/05 - Download
7
މުސްލިމަކު ބަނގުރާ އާއި އޫރުމަހުގެ މުޢާމަލާތު ކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭ
2013-07-15 - IFA/2013/04 - Download
6
ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ
2013-05-22 - IFA/2013/03 - Download
5
ލައިފް އިންޝުއަރެންސުން ބެނިފިޝަރީއަށް ލިބޭފައިސާއާއި ބެހޭ
2013-05-15 - IFA/2013/02 - Download
4
އެއް ޤަބުރުސްތާނުން ވެލި ނަގައި ގެން އަނެއް ޤަބުރުސްތާނަށް ވެލި އެޅުން
2013-04-17 - IFA/2013/01 - Download
3
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާބެހޭ
2011-01-05 - IFA/2011/01 - Download
2
އަންހެނުން މައުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ޝަރްޢީ ޙުކުމް
2011-01-05 - IFA/2011/02 - Download
1
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޣައިރުދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން ބިނާކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ޤަރާރު
2010-04-25 - IFA/2010/01 - Download