ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުމަށް އެދުމުން އޭނާ މަރާލުމާއި، އޭނާ މަރުވުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، އޭނާ އަމިއްލައަށް މަރުވުން