ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ އޮނިގަނޑު


ޤާނޫނު ނަންބަރު 94/6 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2016/6 ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ”އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް“ އެކުލެވިގެން ވަނީ ފަސްމެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް އާއި 3 (ތިނެއް) މެންބަރުން ނެވެ. އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.