އަންހެނާ ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރު މިސްކިތަށް ވަނުމާއި މިސްކިތުގެތެރެއިން ލާފައި ތަނަކަށްދިޔުމާއި ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކު މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރުމުގެ ޙުކުމް