ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ މަންމާފުޅު އާމިނަތުގެފާނާއި ބައްޕާފުޅު ޢަބްދުﷲ ގެފާނާބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތް ތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ