އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމާއި، ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަށް ސަލާމްކުރުމާއި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔާވަގުތު ކޮޅަށްތެދުވެހުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔަމުންދާ ވަގުތު މޭމަތީގައި އަތް ބޭއްވުމާބެހޭ