ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޣައިރުދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން ބިނާކުރުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ޤަރާރު