ފަތުވާ: ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް މިސްކިތްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް


ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް މިސްކިތްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ނެރެވުނު ފަތުވާ ޢާއްމުކުރެވުން.